3568 sayılı Meslek yasamız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 01.06.1989 tarihinde kabul edildikten sonra 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  Yasamızda; İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde  denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere, “Serbest Muhasebecilik”, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” ve “Yeminli Mali Müşavirlik” meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları düzenlenmiştir.

Mesleğin konusu, gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.

Oda Genel Kurulumuz üç yılda bir Mayıs ayının içinde başkanın daveti üzerine bütçeyi ve gündemdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üzere toplanır. Yapılan Genel Kurulda; Odamızın organ seçimleri gizli oyla yapılır ve seçim işlemleri yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. Seçimlerde dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulu, üç üyeden oluşan Denetleme Kurulu ve beş üyeden oluşan Disiplin Kurulu belirlenir. Kurullar üç yıl görev yaparlar.

Meslek örgütlerimizin aşağıda yazılı konulardaki çalışmalarına katkıda bulunmak üzere;

Odamızın kurulları, temsilcilikleri, komiteleri ve tek tek üyelerimizin gönüllü katılımı ile mesleğimizin ve meslek mensuplarımızın toplumsal etkinlik ve yararını arttırmak,

Meslek yasamız ve yönetmeliklerdeki eksik ve hatalı hükümlerin giderilmesi ile meslek yasamızın demokratikleştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,

Mesleki örgütümüzü güçlendirilmek ve etkinliğini artırmak,

Meslek mensuplarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel olarak geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve saygınlığının artırılması için gerekli çalışmaları yapmak,

Meslek mensupları arasındaki haksız rekabeti önlemek, dayanışma ve yardımlaşmanın gelişmesini sağlamak,

Toplumumuzun aydın kesiminden olmanın sorumluluğu içinde, ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarını aşabilmesine, demokrasinin ülkemizde tüm kurum ve kurallarıyla yerleşebilmesine katkıda bulunmak.
Tüm Oda Üyelerimizin meslek yasası ve meslek etik kurallarına uygun olarak mesleklerini yapmalarını sağlamak; 

İçinde bulunduğumuz dönemin bir gereksinimi olarak sürekli eğitim ile meslektaşlarımızın bilgi donanımı artırmak, güncellemek ve yenilemek; 

Dünyadaki tüm muhasebe meslek mensupları ve meslek örgütleri için önem taşıyan değerleri ülkemizdeki meslek mensupları ve meslek örgütleri için yaşama geçirmek; 

Uluslararası meslek, muhasebe ve denetim standartlarını ülkemizde de koşullara göre düzenleyerek belirlemek; 

Meslektaşlarımızın bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri tanımasını ve kullanmasını sağlamak ve küresel rekabete ayak uydurabilmesinin yöntemlerini geliştirmek; 

Meslektaşlarımızın bilgi yönetimi konusunda söz sahibi olmalarını sağlamak; 

Meslek örgütünde ve meslektaşlarımızın bürolarında üretiminde hizmetlerde toplam kalite yönetimin öne çıkarmak; 

Sosyal sorumluluk açısından sivil toplum örgütleri ile sağlıklı, kalıcı ve eşit ilişkiler kurmak. 
logo