Fesih, Vefat, İş Terk ve Disiplin Cezası Alma Durumlarında Beyanname ve Bildirimlerin Hangi Meslek Mensubu Tarafından Gönderileceği Hakkında TÜRMOB Duyurusu

Meslek Odalarımıza ve Birliğimize; mükellefle meslek mensubu arasındaki hizmet sözleşmeleri ile aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinin feshi ile mükellef veya meslek mensubunun vefatı,  işi terk halinde  veya  meslek  mensubunun  beyanname  vermesini  engelleyecek  disiplin cezalarının  tatbiki  halinde,  beyanname  ve  bildirimlerin  hangi  meslek  mensubu  tarafından verileceğine ilişkin hususlar zaman zaman iletilmektedir.

Aşağıda ana başlıklar itibariyle belirtilen çeşitli sebeplerle hizmet sözleşmeleri ile aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinin sona ermesi, iptal edilmesi ve yeni meslek mensuplarının söz konusu mükelleflerle  hizmet  sözleşmesi  yapması  hallerinde;  henüz  verilmemiş  olan  vergi  beyan  ve bildirimler  ile  verilecek  düzeltme  beyan  ve  bildirimlerin,  hangi  meslek  mensubu  tarafından verileceğinin  açıklığa  kavuşturulması  ve  beyan  ve  bildirim  yükümlülüklerinin  sürelerinde  yerine gönderilebilmesi amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili birimleri ile yapılan çalışmalar da dikkate alınarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

TÜRMOB açıklamaları için tıklayınız.